Deflection Enhancement Theta
偏导护盾配件
Render.shield.png
non+1
DATA
偏导强化(西塔型)无人深空中的一种飞船科技

概述

飞船能量护盾已强化。

可更有效地防护激光、射弹和太空中的残骸。

本设备在使用者的飞船库存中制造完毕后自动生效。

配方

×300

Substance.commodity.uncommon1.png
Zn

×80

Substance.tech.uncommon1.png
Pt

艾梅里尔×200

Substance.neutral.rare1.png
Em
Ship 飞船科技
Render.shipprojectile1mod.png
Render.shipprojectile1mod.png
Render.shipprojectile1mod.png
Render.shipprojectile1mod.png
Render.shipprojectile1mod.png
Render.shipprojectile1mod.png
Render.phasebeammod.png
Render.phasebeammod.png
Render.phasebeammod.png
Render.shipprojectile1.png
Render.shipprojectile1.png
Render.shipprojectile1.png
Render.shield.png
Render.phasebeammod.png
Render.phasebeammod.png
Render.phasebeammod.png
Render.shipprojectile1.png
Render.pulsedrive.png
Render.pulsedrive.png
Render.pulsedrive.png
Render.pulsedrive.png
Render.hyperdrive.png
Render.hyperdrive.png
Render.hyperdrive.png
Render.ionblast.png
Render.ionblastmod.png
Render.ionblastmod.png
Render.ionblastmod.png
Render.ionblastmod.png
Render.ionblastmod.png
Render.ionblastmod.png
Render.ionblastmod.png
Render.ionblastmod.png
Render.ionblastmod.png
Render.shield.png
Render.shield.png
Render.shield.png
Render.hyperdrive.png
Render.photonaccel.png
Render.photonaccelmod.png
Render.photonaccelmod.png
Render.photonaccelmod.png
Render.photonaccelmod.png
Render.photonaccelmod.png
Render.photonaccelmod.png
Render.photonaccelmod.png
Render.photonaccelmod.png
Render.photonaccelmod.png
Render.landinggear.png
Render.phasebeam.png
Render.photonblast.png
Render.photonblastmod.png
Render.photonblastmod.png
Render.photonblastmod.png
Render.photonblastmod.png
Render.photonblastmod.png
Render.photonblastmod.png
Render.photonblastmod.png
Render.photonblastmod.png
Render.photonblastmod.png
0.0
0人评价
avatar