Heridium

资源(Resource)又称元素(Elements)是无人深空中用来升级武器、舰船、套装并的主要材料。

货币

参见页面:货币

氧化物 (黄)

Commodity resources

该元素主要用于制造以及给部件充能。早期展示的游戏版本中,游戏界面左上角会有一个容器用于显示它们。

图标元素稀有度售价
Substance.commodity.common1.png铁 (Fe)常见10
Substance.commodity.rare1.png钛 (Ti)稀有45
Substance.commodity.uncommon1.png锌 (Zn)罕见30

硅酸盐 (蓝)

Electronic resources

该元素是用于升级各种部件的主要元素。早期展示的游戏版本中,游戏界面左上角会有一个齿轮用于显示它们。

图标元素稀有度售价
Substance.tech.rare1.png科索尼 (Ch)稀有60
Substance.tech.common1.png海瑞蒂姆 (Hr)常见20
Substance.tech.uncommon1.png铂 (Pt)罕见40

同位素 (红)

Fuel resources

该元素主要用于充当燃料以及发电。早期展示的游戏版本中,游戏界面左上角会有一个瓶子用于显示它们。

图标元素稀有度售价
Substance.fuel.common1.png碳 (C)常见5
Substance.fuel.rare1.png钚 (Pu)稀有30
Substance.fuel.uncommon1.png塔缪9 (Th)罕见15

中性元素 (绿)

- 该元素是用来升级各种部件的主要元素。

图标元素稀有度售价
Substance.neutral.uncommon1.png铝 (Al)稀有120
Substance.neutral.common1.png铜 (Cu)常见80
Substance.subpoop.png鬼粪 (Cr)罕见5
Substance.subsnow.png恪根 (Co)常见115
Substance.subbluesys.png波根 (Cy)常见200
Substance.neutral.rare1.png艾梅里尔 (Em)稀有200
Substance.subscorched.png炽钼 (Fr)常见120
Substance.neutral.uncommon2.png金 (Au)稀有160
Substance.neutral.common3.png铱 (Ir)常见70
Substance.subcreature.png腐藤 (Mo)常见10
Substance.neutral.common2.png镍 (Ni)常见100
Substance.subdrone.png普茵 (Pg)常见100
Substance.subwater.png钻根 (Ri)常见30
Substance.subredsys.png鲁苯 (Ru)常见210
Substance.subbarren.png瘠钼 (Sp)常见130
Substance.subtoxic.png酞镅 (Te)常见130
Substance.subship.png特茵 (Tr)常见100
Substance.subgreensys.png微铱 (Vi)常见220

异种元素 (紫)

图标元素稀有度售价
Substance.precious.rare4.png恪利恩 (Ca)稀有210
Substance.precious.rare3.png默勒石 (Mu)稀有220
Substance.precious.rare1.png奥美贡 (Om)稀有225
Substance.precious.rare2.png瑞衲思 (Ra)稀有220

中性/异种元素

图标元素稀有度售价
Substance.subcave.png靓钼 (An)常见30
Update2.vehsub2.png阿玛镭 (Ar)常见20
Substance.subradioactive.png炙钼 (Cn)常见125
Update2.vehsub1.png残缘 (De)常见20

推测

Scanner "diamonds"

当玩家在行星上使用扫描仪时,红色、黄色、蓝色、绿色和紫色对应的(元素)都会在扫描后显示出来。颜色可能代表属于上述类别的不同的元素(日用,电子。。。)(不同种类的元素颜色不同)若假设成立,周期表中也由可能有“绿色”和“紫色”元素

0.0
0人评价
avatar